Department of Jyotish

ज्योतिषविभागस्य परिचयः

भारतवर्षस्य सुदूर-पूर्वोत्तरक्षेत्रे ज्योतिषादिप्राच्यविद्यानां विकासाय समाजे प्रचार-प्रसाराय च राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन संचालिते एकलव्यपरिसरे ज्योतिषविभागस्यारम्भः 2013 तमे वर्षे जूनमासस्य चतुर्थे दिनाङ्के (04.06.2013) संजातः। परिसरस्य ज्योतिषविभागे प्राक्शास्त्रिकक्षातः विद्यावारिधिपर्यन्तम् अध्ययनध्यापनस्य व्यवस्था वर्तते।सम्प्रति विभागे आहत्य 30 छात्राः अध्ययनरतास्सन्ति। डॉ.अरुणकुमारः, श्रीदीपकुमारश्च अध्यापकत्वेन कार्यं कुरुतः

 

    Copyright © 2013 - 2019, Eklavya Campus RSKS, Radhanagar, Near Buddha Mandir, Agartala, Tripura.